Site Rengi

İslam Felsefesi

Editörlüğünü Ömer Türker ve Kübra Şenel’in üstlendiği İslam Dilbilim Geleneğinde Anlam Teorileri eseri Endülüs Yayınları’ndan çıktı.  “Soner Gündüzöz: Semantik Bağlantıları Ekseninde İbnü’s-Serrâc’ın Usûl Teorisi Ve Temel Bağdaşıklık Modeli Mehmet Şirin Çıkar: Ebü’l-Kāsım Ez-Zeccâcî’nin Tanım Serüveni İsmail Güler: Dilin Tevkifi Oluşu Bağlamında İbn Fâris’in Anlam Teorisi Muhammet Mücahit Asutay: İbn Cinnî’de...
11 Nisan 2021 14:53
Bahâeddinzâde Kitaplığının ikinci eseri olan Fıkıh ile Tasavvuf Arasında: Bahâeddinzâde’nin Siyaset Düşüncesi kitabı Endülüs Yayınları’ndan çıktı. Muhyiddin Mehmed b. Bahâeddin’in siyaset düşüncesini ortaya koymak amacıyla kaleme alınan bu eser, Kanunî döneminin güncel siyaset düşüncesi tartışmalarına ışık tutar niteliktedir.  Yayınevi: Endülüs Yayınları Müellif: Enes Taş, Orkhan Musakhanov “Elinizdeki kitap, XVI. yüzyıl...
11 Nisan 2021 14:53
Editörlüğünü İbrahim Aslan’ın yaptığı Şarkiyat Çalışmalarında İslam Ahlak Metafiziği eseri Endülüs Yayınları’ndan çıktı. “T. J. De Boer: Etik ve Ahlâk John Renard S. J: Müslüman Etiği: Kaynaklar, Yorumlar ve Meydan Okumalar Frederick S. Carney: Bazı Yönleriyle İslam Daniel Brown: Mukayeseli Açıdan İslâmî Etik E. von Grunebaum: İslâmî Etikte Akıl...
11 Nisan 2021 14:52
İbn Sînâ Mantığında Modalite adlı eserde Yusuf Daşdemir, İbn Sînâ mantığının temel görüşlerini detaylı bir şekilde ele alarak, bu görüşlerin Aristoteles mantık sistemi ile karşılaştırmasını yapmıştır. Daşdemir, İslam felsefe ve bilim geleneğinin klasik ve klasik sonrası dönemlerinde modal mantık alanında yapılan çalışmaların henüz yeterince incelenmediğini vurgulayarak, yaptığı bu araştırmayı, böyle...
4 Nisan 2021 14:49
Kolektif bir eser olan Dakiku’l-Kelam – Kelam Kozmolojisi eseri, kelâm kozmolojisine dair alanında uzman akademisyenlerin yaptığı 22 çalışma ile Kitap Arası Yayınları’ndan çıkmıştır. “Klâsik dönem kelâm kaynaklarında ele alınan konularda Celîlü’l-kelâm ve Dakîku’l-kelâm şeklinde bir ayırıma gidilmiştir. Celîlü’l-kelâm Allah’ın zâtı ve sıfatları, vahiy, nübüvvet ve âhiret gibi temel inanç esaslarının...
3 Nisan 2021 13:43
Din ve Felsefe İlişkisi – Faslü’l-Makal – İbn Rüşd Endülüs Yayınları’ndan İbn Rüşd’ün Din ve Felsefe İlişkisi – Faslü’l-Makal adlı eserinin ikinci baskısı okuyuca ulaştı. “İbn Rüşd üzerine çalışma yapan herkes, ‘İbn Rüşd, din ve felsefe arasını uzlaştırıyor’ iddiasında birleşmiştir. Ancak gerçekte İbn Rüşd’ün gayesi farklı bir şeydir. O, İslâm...
1 Nisan 2021 18:51
Theory of Science and the Sciences in the Post-Avicennian Period (Post-İbn Sinâcılık Döneminde Bilim ve Bilimler Teorisi) Online workshop, March 29–30, 2021 29.03.2021 – Pazartesi Zoom Link Time: Mar 29, 2021 16:30 PM Helsinki* Join Zoom Meeting https://jyufi.zoom.us/j/63419863910 Meeting ID: 634 1986 3910 Passcode: 977095 * Tüm zamanlar Doğu Avrupa...
27 Mart 2021 16:55
A Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies MS 8. ve 10. yüzyıllar arasında, yüzlerce Yunanca felsefi, tıbbi ve bilimsel eser Arapça’ya çevrildi. Bu çeviriler İslam dünyasında felsefe ve bilimin gelişmesine yardımcı oldu.  En önemlisi, Arapça çeviriler eski Yunan düşüncesini korumak, iletmek ve genişletmek için çok önemliydi. Aradan geçen yüzyıllarda birçok Yunanca...
25 Mart 2021 16:26
Alanlarında yetkin yirmi sekiz yazarın kaleme aldığı otuz makaleden oluşan İslam Felsefesi: Filozoflar ve Eserler kitabında, İslam Felsefesine giriş niteliği taşıyan diğer kitaplardan farklı olarak, Grekçe felsefe dünyasıyla Arapça felsefe dünyasının terimler, kavramlar ve bunların alımlanışı üzerinden karşılaştırılması ele alınmıştır. Ayrıca bu derleme IX. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar, yani Kindî’den...
24 Mart 2021 12:44
Cisim, klasik felsefenin önemli inceleme alanlarından birini teşkil etmektedir. Dış dünyadaki somut nesnelerin izahı kadar bu nesnelerin varlığa gelişini ve dolayısıyla bir bütün olarak varlığın zorunlu varlıktan sudurunu da içerecek şekilde birçok başlığın açıklanması ve anlaşılmasında cisim teorisi, kritik öneme sahiptir.  Necmeddin Ali b. Ömer el-Kâtibî tarafından “İkinci Klasik Dönem”...
17 Mart 2021 14:12
Bilimlerin sınıflandırılması ve birliği, herhangi bir unsur veya nesne grubunu bir düzene koyma ve sunma kaygısının ötesinde, ayrıca hakikatle irtibatımızı nasıl kuracağımızı ve söz konusu hakikate yönelik veya onun farklı veçhe ya da katmanlarına yönelik araştırmaların nasıl bir birlik ve bütünlük  teşkil ettikleri sorusuna dair bir cevap arayışıdır. İki bağlamda...
13 Mart 2021 13:09