Site Rengi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Felsefe Kongresi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Felsefe Kongresi
29 Ocak 2022 10:12
0
A+
A-

Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından, 9-10 Mayıs 2022 tarihinde Lisansüstü Felsefe Kongresi düzenleniyor. Düzenleme kurulunun, “Üniversitemizde düzenleyeceğimiz felsefe üzerine araştırmaların sunulduğu bu kongrede temel amacımız, ülkemiz felsefe bölümlerinde eğitim gören lisansüstü öğrencilerinin akademik çalışmalarını bir kongre atmosferinde sunma olanağı sağlamak ve öğrencilere toplum karşısında sunum becerisini kazandırmaktır. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin akademik hayata atıldıkları bu süreçte, gelecekteki meslektaşlarımız ile felsefe yapmayı amaçlıyoruz. Bu sayede akademik felsefe camiasında hep birlikte bir tecrübe kazanmayı hedefliyoruz.” cümleleriyle amaçlarını ortaya koyduğu kongre, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Lisansüstü Felsefe Kongresi için detaylar şu şekilde;

 • Kongre Tarihi: 9 – 10 Mayıs 2022 (Pazartesi – Salı)
 • Kongre Yeri: Uluyazı Kampüsü Hukuk Fakültesi Konferans Salonu
 • Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 15 Mart 2022
 • Bildiri Özetlerine Dair Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 30 Mart 2022
 • Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilme Tarihi: 2 Mayıs 2022
 • Bildiri Özetlerinin Gönderileceği Adres: felsefekongresi@karatekin.edu.tr

! LİSANSÜSTÜ FELSEFE KONGRESİ KATILIMCILARININ TÜM KONAKLAMA VE YEMEK ÜCRETLERİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

Kongre ile ilgili tüm sorularınız için iletişim kanalları:

Telefonlar

 • Büşra DEMİRCİ (Düzenleme Kurulu Üyesi): 0534 514 2401
 • Ayşe Gül DEV (Düzenleme Kurulu Üyesi): 0543 632 0799

E-posta:

İnstagram

 • @felsefekongresi

Lisansüstü felsefe kongresinde her oturum belirli bir temaya odaklanmıştır. Bildiri gönderecek konuşmacılar için ana temalar ve bu temalara uygun olarak oluşturulmuş alt başlıklar aşağıda belirtilmiştir.

İlkçağ Felsefesi
Yunan Site Devletlerinde Felsefenin Doğuşu
Presokratikler
Sokrates ve Sofistler
Klasik Yunan Felsefesi (Platon-Aristoteles)
Septisizm
Epikürcülük
Stoa Düşüncesi
Helenistik Felsefe
Neoplatoncu Felsefe
Antik Yunan`da Materyalist Düşünce
Antik Yunan Felsefesinin Dinsel Kökenleri
Antik Yunan Felsefesi ve Mitoloji İlişkisi
Anadolu Filozofları
Erken Dönem Doğu Felsefesi (Konfüçyanizm, Taoizm, Budizm, Zerdüştlük vb.)
Ortaçağ Felsefesi
Klasik Batı Felsefesi
Bizans Felsefesi
Hristiyan Felsefesi
Yahudi Felsefesi
Skolastik Düşünce
Neo Platonculuk
A. Thomas
A. Agistiunus
Tümeller Tartışması
O. William
Orta Çağ da Kilisenin Rolü
Orta Çağ da Bilimin Geri Kalmasının
Temel Nedenleri
HermetismTanrı Kanıtlamaları
Türk İslam Felsefesi
Klasik Türk İslam Filozofları
Klasik Osmanlı Dönemi Filozofları
Çağdaş Türk İslam Filozofları
(Yusuf Akçura, Erol Güngör, Ziya Gökalp,
Şerif Mardin, Hilmi Ziya Ülken, Nurettin Topçu,
Halikarnas Balıkçısı, Seyit Hüseyin Nasr)
Türk İslam Felsefesinin Ana Problemleri
(Ontoloji, Epistemoloji, İnsan, Sanat, Ahlak)
Türk İslam Felsefesinde Tanrı Kanıtlamaları (Ontolojik, Kozmolojik, Nizam Delilleri)
Farabi
Kindi
Muhyiddin İbn Arabî
İbn Rüşd
Gazali
İbn Sina
İbn Tufeyl
Muhammed İkbal
Seyid Hüseyin Nasr
Tasavvuf Felsefesi (Gazali, Hallac-ı Mansur,
Beyazıd Bestami)
İhvan-ı Safa
Türk İslam Felsefesinde Akıl Vahiy Tartışmaları
Türk İslam Felsefesinde Platonculuğun Etkisi
Türk İslam Felsefesinde Eklektisizm ve Özgün Fikirler
Türk İslam Felsefesinde Akıl ve Kalp
Türk İslam Felsefesinin Mahiyeti (Kelam, Fıkıh, Tasavvuf)
Türk İslam Felsefesinde Din
Türk İslam Felsefesinde Siyaset
Türk İslam Felsefesinde Südur Teorisi
Türk İslam Felsefesinde Ceditcilik 
Türk İslam Felsefesinde Mantık Çalışmaları
Aristoteles Mantığının Farabi Mantığına Etkileri
Türk İslam Felsefesinde Neoplatoncu Etkiler
Modern Felsefe ve Aydınlanma Düşüncesi
Aydınlanma Kavramı
Voltaire
Marquıs De Condorcet
Montesquieu
Francis Hutcheson
Adam Smith
Thomas Hobbes
Kartezyen Felsefe
Rene Descartes
Spinoza
Rasyonalizm ve Deneycilik
John Locke
David Hume
İdeler Problemi
Leibniz ve Monadoloji
Berkeley İdealizmi
Immanuel Kant
Jean Jacques Rousseau
Hegel
Alman İdealizmi
Nietszche
Schopenhauer
Çağdaş Felsefe Problemleri
20. Yüzyıl Düşünürleri ve Akımları
Husserl ve Fenomenolojik Gelenek
Martin Heidegger ve Varlık Problemi
Hermeneutik
Varoluşçu Felsefe
Soren Kierkegaard
Jean-Paul Sartre
Merleau Ponty
20. Yüzyılda Marksist Düşünce
Louis Althusser
Frankfurt Okulu
Postmarksizm
Neokantçılık
Bergson ve Sezgicilik
20. Yüzyılda Anarşizm
Pragmatizm
Kıta Avrupa Felsefesi
Totaliterizm
Yapısalcılık
Postmodernizm
Modernizm Eleştirisi
Postyapısalcı Düşünce
Derrida ve Tarihin Yapısökümü
Michel Foucault
Nietzsche ve Postmodernizm
Postmodernizm ve Bilim ELeştirisi
Postmodernizm ve Aklın Yıkımı
Jean Baudrillard ve Similasyon Kuramı
Gilles Deleuze
Jean-François Lyotard
Slavoj Žižek
Güncel Programlar
Yapay Zeka
Küresel Isınma
Çevre Etiği
İnsan-Doğa İlişkisi
Hayvan Hakları
Uzay Araştırmaları
Uzay Etiği
Covid-19
Siber Uzay
Bitcoin
Sosyal Medya
Genetik Kopyalama
Savaş ve Silah Teknolojileri
Kadına Yönelik Şiddet
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Bilim Tarihi
İlk Çağ Uygarlıklarında Bilim
Presokratikler ve Doğaya Bilimsel Bakış
Platon`da Bilim
Bilim İnsanı Olarak Aristoteles
Roma`da Bilim
Ortaçağda Bilim
İslamın Altın Çağında Bilim
Kopernik Devrimi
Baconizm ve Doğanın Fethi
Galileo ve Doğanın Matematikleştirilmesi
İsaac Newton
Liebniz
Aydınlanma ve Bilim
Darwin ve Evrim Teorisi
Sanayi Devrimi
Albert Einstien ve Görelilik Kuramları
Kuantum ve Atom Altafiziği
Nörobilimler
İnternet Devrimi
Gelecekte Bilim
 
Bilim Felsefesi
Bilimsel Bilgi Nedir?
Bilimsel Bilgi ve Yöntem Problemleri
Ürün ve Etkinlik Olarak Bilim
Doğrulamacılık veya Mantıkçı Pozitivizm
Karl Popper ve Yanlışlamacılık İlkesi
Thomas Kuhn ve Bilimsel Devrimlerin Yapısı
Feyerabend`ın Bilim Felsefesi
Bilimin Değeri Problemi
Bilim ve Kapitalizm
Bilimsel Önermeler ve Mantık
Quine`nın Bilim Felsefesi
Imre Lakatos ve Bilimde Ussallık Sorunu

KATILIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR

 • Kongreye yalnızca lisansüstü öğrenciler kabul edilecektir.
 • Kongre tamamen ücretsiz olup, bildiri sunacak katılımcılar veya dinleyicilerden ücret talep edilmeyecektir.
 • Katılımcılarımızın konaklama ve yemek hizmetleri tarafımızca karşılanacaktır.
 • Bildiri özetleri 500 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Her sunum 20 dakika olacaktır. Bu nedenle özetler 20 dakikalık konuşmaya uygun hazırlanmalıdır.
 • Her oturumun sonrasında toplam 15 dakikalık soru cevap bölümüne yer verilecektir.
 • Özetler “felsefekongresi@karatekin.edu.tr” adresine gönderilip, konu kısmına “bildirim özet teslim” yazarak en geç 15 Mart 2022 23:59 tarihine kadar yollanmalıdır.
 • Gönderilen dosyaların word formatında gönderildiğinden emin olunup dosya konusu “ad-soyad-bildiri özet başlığı” olarak adlandırılmalıdır.

BİLDİRİ ÖZET METİN KURALLARI

 • Başlık büyük harflerle yazılmalıdır ve konunun içeriğine uygun olarak seçilmelidir.
 • Bildiri özetleri biri yazarın kişisel bilgilerini içeren diğeri kişisel bilgilerin yer almadığı iki farklı Word dosyası şeklinde “felsefekongresi@karatekin.edu.tr” mail adresine gönderilmelidir.
 • Bildiri özetleri; Times New Roman (12 punto), satır aralığı: 1,5 cm ve iki yana hizalı biçimde gönderilmelidir.
 • Bildiri özetleri en fazla 500 kelimeden oluşmalıdır.
 • Bildiri özetlerine 5 anahtar kelime eklenmelidir ve anahtar kelimelerden biri kongre oturum başlıklarından bir tanesi olmalıdır.
 • Kişisel bilgilerin yer aldığı bildiri özetlerinde iletişim adresleri (Telefon ve E-mail) mutlaka yer almalıdır.

BİLDİRİ TAM METİN KURALLARI

 • Tam metinler 2000 – 6000 kelime arasında olmalıdır.
 • Başlık, giriş (çalışmanın önemi ve amacı belirtilmelidir), konu, sonuç bölümü ve kaynakça eklenmelidir.
 • Metin içi atıf programı “Chicago (Dipnotlu yazım)” sistemine uygun olmalıdır.
 • Paragraf satır aralığı “1.5cm” olmalıdır. Yalnızca ana başlıktan sonra 1 cm satır aralığına sahip olmalıdır.
 • Tema yazı tipi “Times New Roman” olmalıdır.
 • Kendine özgü cümlelerde ve dolaylı alıntılarda 12 punto kullanılmalıdır. Doğrudan alıntılarda ise;

           Üç paragrafı aşmıyorsa: 

“……” içinde (dipnot)

           Üç paragrafı aşıyorsa: 

İtalik harflerle ve ayrı bir paragraf halinde yazılır.

Paragraflarda önceden 0nk ve sonradan 6nk bulunmalıdır.                                                 

Dipnotta 10 punto kullanılmalı.

İki yana yaslı sağdan ve soldan 1 cm girinti yapılarak, tek satır aralığında olmalıdır.                                       

 • Dipnot ve kaynakça bölümü hakkında ayrıntılı bilgi almak isterseniz Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki tez yazım kılavuzu incelenmelidir. (Dipnotlu kaynak gösterme sistemine bakınız.)
 • Tam metinler “felsefekongresi@karatekin.edu.tr” e-mail adresine gönderilecektir. 02.05.2022 tarihinde 23:59 kadar gönderilen metinler öncelikle Bilim ve Etik Kurula sunulacaktır. Kuruldan geçen metinler ise bildiri metinlerinin yer alacağı “ÇAKÜ Lisansüstü Felsefe Kongresi” kitabında toplanacaktır.
 • Kitapta yer alacak bildiriler için herhangi bir ücret istenmeyecektir. Bildirilerin turnitin taramasından geçtiğinde benzerlik oranı %15’den fazla olmaması en önemli kriterdir.

KONGRE DÜZENLEME KURULU

 • Prof. Dr. İlhan YILDIZ
 • Araş. Gör. Erhan ATAGÜL
 • Esra TEKİN
 • Sultan Aycan GÖKTAŞ
 • Büşra DEMİRCİ
 • Ayşe Gül DEV
 • Hakan ERDEMİR
 • Büşra KARAKUŞ
 • Büşra AKMAN
 • Nergis UZUN
 • Furkan Şamil BAŞARAN

KONGRE BİLİM ve ETİK KURULU

Prof. Dr. İlhan YILDIZ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail HANOĞLU (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof. Dr. Nurten GÖKALP (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Nevzat CAN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Hanifi MACİT (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan GÜNDOĞDU (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim MARAŞ (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Abdullah Onur AKTAŞ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa YILDIRIM (Bartın Üniversitesi)

Doç Dr. Aret Karademir (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Recep Batu GÜNÖR (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Sibel KİBAR KAVUŞ (Kastamonu Üniversitesi)

Doç. Dr. Pakize Arıkan SANDIKÇIOĞLU (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖNER (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Necdet YILDIZ (Eskişehir Anadolu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KÖKCÜ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Dr. Erman KAR (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Dr. Fatma ERKEK (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Dr. Alper İPLİKÇİ (Atatürk Üniversitesi)

Dr. Selma Aydın BAYRAM (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Emekli Prof. Dr. Kazım SARIKAVAK

Emekli Prof. Dr. Veli URHAN

KONGRE HAKEM KURULU

 • Prof. Dr. İsmail HANOĞLU
 • Doç. Dr. Abdullah Onur AKTAŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KÖKÇÜ
 • Dr. Öğr. Görevlisi Erman KAR
 • Öğr. Görevlisi Canan YARAR
 • Arş. Gör. Erhan ATAGÜL
Yorumlar