Site Rengi

Felsefe Dünyası Dergisi 75. Sayı Yayınlandı

Felsefe Dünyası Dergisi 75. Sayı Yayınlandı
16 Temmuz 2022 16:17
0
A+
A-

1991 yılından beri yayın yapan Felsefe Dünyası Dergisi 2018 yılından itibaren çevrimiçi formatta yayınlanmaktadır. Yılda iki sayı olarak yayınlanan dergi hakemli ve akademik içerik üretmektedir. En son yayınlanan 74. sayı içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

Felsefe Dünyası Dergisi 75. sayı içeriği;

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Felsefenin ve Felsefe Tarihinin Önemi
L’im portance de la philosophie et l’histoire de la philosophie
Murtaza KORLAELÇİ

Ontoloji İle Epistemoloji Arasındaki Mesafeyi Ahlakla Kapatmak: Mevlâna’da Ayrıcalıklı
Bir Epistemolojik Statü Olarak Ahlak
Closing The Distance Between Ontology And Epistemology with Ethics: Ethics As A Privileged
Epistemological Status in Mevlana
Zübeyir OVACIK

Doğa Bilimleri ve Hermeneutik Yorum Natural Science and Hermeneutical Interpretation
Erdal İSBİR

Dewey’in Düşüncelerinin Darwinci Temelleri
Darwinian Foundations of Dewey’s Thoughts
Raşit ÇELİK & Sibel KÜÇÜKYILDIRIM

Felsefe-Din Problemlerinin Sebepleri Üzerine Fârâbî’nin Mille Kavramı Açısından Düşünmek
On the Causes of the Philosophy-Religion Problems Thinking From Fârâbî’s Concept of Mille
Necmi DERİN

Muhyiddin El-Kâfiyeci’ye Nispet Edilen Kitâbü’l-Hidâye Li-Beyâni’l Hâlk Ve’t-Tekvîn Adlı
Eserin Neşri, Tercüme ve Değerlendirilmesi
Publication, Translation and Evaluation of Kitâbü’l-Hidâye li-Beyâni’l Hâlk ve’t-Tekvîn Attributed to Muhyiddin al-Kâfiyecī
Ömer Ali YILDIRIM & Kenan ŞEKER

Çağdaş Ana Akım Analitik Felsefede Sezgilerin Olumsuz Rolü Üzerine 
On the Subversive Role of Intuitions in Contemporary Mainstream Analytic Philosophy
Serdal TÜMKAYA

Trendelenburg’un Kant’ı: İhmal Edilmiş Alternatif
Trendelenburg’s Kant: The Neglected Alternative
Kubilay HOŞGÖR

Kant on Justice
Kant’ın Adaleti
Seniye TİLEV

Sanki Felsefesi’nin Kantçı Temelleri
Kantian Foundations of The Philosophy of As If
Bahtinur MÖNGÜ

Rüyalara Etik Yaklaşım: Rüyalarımda Ahlaksız Olabilir miyim? 
Ethical Approach to Dreams: Could I Being Immoral in my Dream?
Feyza Ceyhan COŞTU

Hayvanların Acıları Problemi
The Problem of Animal Suffering
Aykut Alper YILMAZ

İslâm Ahlâk Felsefesi Bakımından Adâlet-Muhabbet İlişkisi: Mülk Merkezli Bir İnceleme

The Relationship Between Justice and Friendship in Terms of Islamic Ethics Thought:
A Political Administration Centered Research
Onur YILDIRIM

Anarşist Galileo: Feyerabend’ın Galileo Yorumu
Anarchist Galileo: Feyerabend’s Interpretation of Galileo
Uğur DAŞTAN

17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı (B)ilim-Felsefe Dünyası: Yeni Anlayış Karşısında Duraksamanın Bazı Nedenleri Üzerine
Science-Philosophy in The Ottoman World in The 17th and 18th Centuries: On Some Reasons of Fluctuation Arising from Facing The New Conception
Mehmet Fatih ELMAS

Deneysel Felsefe Üzerine Bir Değerlendirme
An Assessment on Experimental Philosophy
Aybüke AŞKAR

Konfüçyüs Öğretisinde Nepotizm Sorunu
The Problem of Nepotism in Confucian Teaching
İlknur SERTDEMİR

Kriz Dönemi Felsefelerinde Antroposantrik Yaklaşım: İbn Bācce ve Levinas Örnekler
Anthropocentric Approach ın Crisis Period Philosophy: Examples of Ibn Bācce and Levinas
Ömer CERAN

Aristoteles’te İnsanın Doğası ve Erdem Etiği Tartışması
The Human Nature and The Virtue Ethics Debate in Aristotle
Ece SARAÇOĞLU

Spinoza’da Evrensel Düşünceden Evrensel Demokrasiye Geçiş
From Universal Thought to Universal Democracy for Spinoza
Ceyhan IŞIK

Popper ve Kuhn’da Bilimin Yapısı, Gelişimi ve Yöntemi Üzerine Bir Tartışma
A Discussion on the Structure, Development and Method of Science in Popper and Kuhn
Neslihan DOĞAN

Aziz Augustınus’ta Tanrı’ya Duyulan Aşk ile Mutluluk İlişkisi
The Relationship between Love for God and Happiness in Saint Augustine
Seda ÖZDAL

ÇEVİRİ

Boethius
Armand MAURER

KİTAP TANITIMI

Heidegger’in Metafizik Eleştirisi ve Metafor Sorunu 
Alper GÜRKAN

Felsefe Dünyası Dergisi’nin 75. sayısına buradan çevrimiçi yayınlanmış bütün sayılarına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.