Site Rengi

Etiket: endülüs yayınları

İslam felsefe geleneğinin önemli isimleri arasında yer alan Molla Sadra’nın en meşhur eserlerinden biri olan ve Sadra’nın ontolojik görüşlerinin yer aldığı eseri Kitabü’l Meşa’ir Endülüs Yayınları’ndan çıkmıştır.  “Molla Sadra, kimi çağdaş araştırmacılara göre İslam felsefesinin ihyasında ve inkişaf etmesinde öncülük yapan bir filozoftur. Bu araştırmacılar, Sadra’nın İslam felsefesinin son devirlerinde...
17 Mayıs 2021 10:24
Editörlüğünü Ömer Türker ve Kübra Şenel’in üstlendiği İslam Dilbilim Geleneğinde Anlam Teorileri eseri Endülüs Yayınları’ndan çıktı.  “Soner Gündüzöz: Semantik Bağlantıları Ekseninde İbnü’s-Serrâc’ın Usûl Teorisi Ve Temel Bağdaşıklık Modeli Mehmet Şirin Çıkar: Ebü’l-Kāsım Ez-Zeccâcî’nin Tanım Serüveni İsmail Güler: Dilin Tevkifi Oluşu Bağlamında İbn Fâris’in Anlam Teorisi Muhammet Mücahit Asutay: İbn Cinnî’de...
11 Nisan 2021 14:53
Bahâeddinzâde Kitaplığının ikinci eseri olan Fıkıh ile Tasavvuf Arasında: Bahâeddinzâde’nin Siyaset Düşüncesi kitabı Endülüs Yayınları’ndan çıktı. Muhyiddin Mehmed b. Bahâeddin’in siyaset düşüncesini ortaya koymak amacıyla kaleme alınan bu eser, Kanunî döneminin güncel siyaset düşüncesi tartışmalarına ışık tutar niteliktedir.  Yayınevi: Endülüs Yayınları Müellif: Enes Taş, Orkhan Musakhanov “Elinizdeki kitap, XVI. yüzyıl...
11 Nisan 2021 14:53
Editörlüğünü İbrahim Aslan’ın yaptığı Şarkiyat Çalışmalarında İslam Ahlak Metafiziği eseri Endülüs Yayınları’ndan çıktı. “T. J. De Boer: Etik ve Ahlâk John Renard S. J: Müslüman Etiği: Kaynaklar, Yorumlar ve Meydan Okumalar Frederick S. Carney: Bazı Yönleriyle İslam Daniel Brown: Mukayeseli Açıdan İslâmî Etik E. von Grunebaum: İslâmî Etikte Akıl...
11 Nisan 2021 14:52
İbn Sînâ Mantığında Modalite adlı eserde Yusuf Daşdemir, İbn Sînâ mantığının temel görüşlerini detaylı bir şekilde ele alarak, bu görüşlerin Aristoteles mantık sistemi ile karşılaştırmasını yapmıştır. Daşdemir, İslam felsefe ve bilim geleneğinin klasik ve klasik sonrası dönemlerinde modal mantık alanında yapılan çalışmaların henüz yeterince incelenmediğini vurgulayarak, yaptığı bu araştırmayı, böyle...
4 Nisan 2021 14:49
Felsefenin kadim problemlerinden biri olan iyilik ve kötülük probleminin Mu’tezile yorumunu ele alan “Mu‘tezile’de İyilik ve Kötülük (Hüsün ve Kubuh) Problemi” adlı eser Endülüs Yayınları’ndan çıkmıştır. Müellif: Hulusi Arslan Yayınevi: Endülüs Yayınları   “‘İyilik ve Kötülük Problemi klasik Kelâm kaynaklarında, hüsün ve kubuh, efâullah ve ef`al-i ib`ad gibi başlıklar altında...
3 Nisan 2021 13:43